Presuposto das Bibliotecas Públicas para o ano 2011
24 de maio de 2011
No pleno do día 24 de maio falouse no Parlamento de Galicia sobre o Presuposto das Bibliotecas Públicas para o ano 2011:
http://www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/ContenidoGal/
pargal_HoxeNoPargal_Destacados.aspx?
ID=364&title=Orde%20do%20d%C3%ADa%20do%20Pleno%20do%20
Parlamento%20de%20Galicia%20previsto%20para%20o%20
vindeiro%2024%20de%20maio

5.4 08/INT‐0815 (64447)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e 3 deputados máis

Sobre os recursos orzamentarios destinados no ano 2011 ás bibliotecas públicas, os que se van destinar para o programa Letras vivas e as previsións de eliminación do programa de axudas á adquisición de fondos bibliográficos, así como á política da Consellería de Cultura e Turismo ao respecto.

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 467, do 10.05.2011
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org